Cube 400_tg

Cube 400 Multifunction Meter

Cube 400 เป็นมิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้าโดยสามารถวัด กระแสไฟฟ้า (A), แรงดันไฟฟ้า (V), กำลังไฟฟ้า (kW, kVAr, kVA) พลังงานไฟฟ้า (kWh, kVArh, KVAh), เพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF), ความถี่ (Hz) ได้ในตัวเดียวกันทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้มิเตอร์หลายๆ ตัว