เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”

เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”

ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

 1. บุคคลธรรมดา คือผู้มีเงินได้จาก
 • การให้เช่าทรัพย์สิน (ประมวลรัษฏากร มาตรา 40(5)
 •  วิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณิตศิลปกรรม(ประมวลรัษฏากร มาตร 40(6)) ตาม ภ.ง.ด. 90 เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีการหักค่าใช้จ่ายจริงตามความ
  จำเป็นและสมควร หากมีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์เดิม สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตร 40(6) ให้หักค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพิ่มได้
 • การรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ (ประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (7)) ตาม ภ.ง.ด. 90 เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีการ หักค่าใช้จ่ายจริงตามความ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งมีเงินได้
 • การธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน มาตรา 40(1) ถึง (7) เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มี การหักค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นและสมควร

2. นิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผู้มีสิทธิสามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอรับสิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรได้ต้องจัดซื้อและเป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานและต้องดำเนินการติดตั้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553เป็นวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ พพ. ให้การรับรองไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอรับสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการเพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI (ทั้งหมดหรือบางส่วน)ไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการโครงการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการของบริษัทที่จะดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) ไม่เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรใหม่ ซึ่งใ้ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการขายเครื่องจักรเก่าที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

ผู้ขอรับสิทธิ์ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ พพ. ให้การรับรอง และเก็บใบเสร็จที่มีการระบุชื่อ รุ่น ยี่ห้อ ชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ให้ระบุละเอียดการขอใช้สิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีใน ภงด. 90 (สำหรับบุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 40(5)(6) (7) และ (8) ตามรายละเอียดข้างต้น หรือ แบบ ภงด. 50 (สำหรับนิติบุคคล)

เงื่อนไขการขอรับการรับรองจากพพ. ว่าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

 • ผู้ขอรับการอนุมัติต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
 • พพ. จะกำหนดชนิดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและเกณฑ์คุณลักษณะของอุปกรณ์ ซึ่งผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่ายสามารถรับทราบชนิดและเกณฑ์คุณลักษณะของอุปกรณ์ ทางสื่อต่าง ๆ เ่ช่น เว็บไซต์โครงการฯ (www.energy-tax.com) หรือสิ่งพิมพ์เป็นต้น
 • ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ขอรับการอนุมัติต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของ พพ. และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยการส่งใบสมัครที่มีการระบุชื่อ รุ่น ยี่ห้อ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ มาที่ พพ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว
 • วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ขอรับการอนุมัติต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของ พพ.
 • เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผ่านการตรวจวัดและพิสูจน์ประสิทธิภาพด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล (IPMVP) จากหน่วยงานทดสอบ คุณภาพมาตรฐานที่ได้รับความยอมรับโดยทั่วไป เช่น
 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 6. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)
 10. สถาบันทดสอบอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO 17025 เฉพาะในกรณีที่หน่วยงานตามข้อ 1-7 ไม่สามารถทดสอบได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*