บริการทำ PM การบำรุงรักษาอินเวอร์เตอร์ประจำปี

วัตถุประสงค์ของงาน  Preventive  Maintenance

         Preventive Maintenance: PM ( การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน )  เป็นการดูแลรักษา Inverter ABB ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการผลิตและความเสี่ยง  PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา Inverter ABB รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัว Inverter ABB เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน

 1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำปีสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานปัจจุบันจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปีและเสนอแนะนำการเปลี่ยนชิ้นส่วนในกรณีที่ใกล้หมดอายุการใช้งานหรือมีปัญหา
  Preparing Annual maintenance plan for the inverter is installed in factory, Audit Annaul Report and suggestions customer to change the components in expire or getting problems.
 2. รับซ่อมอินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อโดยทีมช่างซ่อมผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องและการรับส่งเครื่องตลอดจนการเสนอราคาค่าซ่อมการซ่อมจริงทุกครั้ง
  Repair all brands of inverters by expert technicians. Without charge in the first time using equipment and sending equipment, as well bidding before repair time.
 3. จำหน่ายและนำเข้าอะไหล่ชิ้นส่วนอินเวอร์ทุกยี่ห้อ
  Distribution and import all brands spare parts of inverters.

วัตถุประสงค์ของงาน Preventive Maintenance
Preventive Maintenance : PM (การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน) เป็นการดูแลรักษา Inverter abb ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการบวนการผลิตและความเสี่ยง PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา อินเวอร์เตอร์ abb รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภาพในตัว อินเวอร์เตอร์ เอบีบี เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน

การแบ่งลักษณะของการบำรุงรักษา

 1. การบำรุงรักษาเป็นประจำตามกำหนดระยะเวลา
 2. การบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากงาน Preventive Maintenance (PM)

 1. ลดปัญหาการ Shutdown ของเครื่องจักร
 2. ตรวจสอบข้อบกพร่องของ inverter abb ก่อนชำรุดเสียหาย
 3. รักษาประสิทธิภาพในการทำงานของอินเวอร์เตอร์
 4. ง่ายต่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการเครื่องจักร
 5. เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท
 6. เกิดความเชื่อมั่นในเครื่องจักร
 7. การทำงานสะดวกสบายปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการลงทุน

ขอบเขตการทำงาน

 1. Inspection checking measures the other component
 2. Check capacitor bank
 3. Cleaning
 4. Tigtening
 5. Checking software version and motor data
 6. Check supply voltage
 7. Check control voltage
 8. Inpection of cooling fan (Inverter and Capacitor bank)
 9. Measuring DC bus
 10. Checking temperature
 11. Work description
 12. Report comment & parameter

After Sales Service

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของ inverter abb
 2. ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการ Set inverter abb
 3. ตรวจสอบปัญหาหน้างานพร้อมแก้ไขตลอดเวลา
 4. ทีม Service มากด้วยประสบการณ์ ติดตั้ง Set Inverter ABB พร้อมให้ปรึกษา

แนำนำเกี่ยวกับการใช้งาน
Spare Part Support

 1. IGBT
 2. SCR & Diode
 3. PCB Control
 4. PCB Drive SCR
 5. PCB Interface
 6. Switch Supply
 7. Capacitor Fan
 8. Cooling Fan
 9. Capacitor Power