Softstarter

บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด

บริษัท ที.จี. คอนโทรล เป็นตัวแทนจำหน่าย Soft starter ABB อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซอฟสตาร์ท (Soft start) คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์ เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในช่วงของการสตาร์ทของมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์และกลไกขับเคลื่อนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายลดตามลง ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางเรามี ซอฟสตาร์ท (Soft start) หลากหลายสำหรับมอเตอร์หลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน